Security of Tenure Bill, Aprubado na sa Kongreso

Inaprubahan na sa ikatlong pagabasa ng Mababang Kapulungan ng Kongreso noong Enero 29, 2018 panukalang-batas na naglalayong patatagin ang seguridad sa trabaho o security of tenure ng bawat manggagawa. Ang pinagsama-samang panukalang batas (House Bill 6908), kabilang na ang panukalangbatas ni Rep. Emmeline Aglipay-Villar ng DIWA party-list ay nag-aamyenda sa kasalukuyang Labor Code upang matugunan ang matagal ng umiiral na problema ng kontraktwalisasyon at pag-abuso sa karapatan ng mga manggagawa at kondisyon sa paggawa.

Ang House Bill 6908, o “Act strengthening the security of tenure of workers, amending for the purpose Presidential Decree No. 442, as amended, Otherwise known as the ‘Labor Code of the Philippines ay naglalayong wakasan ang problema sa “Endo” at “5-5-5”. Ang panukalang batas na ito ay magbabawal sa mga employer and kumuha o kumontrata ng manggagawa para sa limitadong mga panahon, o “fixed-term” employment. Ang pagkuha ng isang tao para sa parehong trabaho ng ilang beses, ngunit nag-aalok lamang ng limang buwang kontrata sa bawat kasunduan o mas kilala sa katawagang “5-5-5” ay tahasang ipinangbabawal.

Nilalayong patatagin ang seguridad sa trabaho ng panukalang pagbabago sa kahulugan ng ipinagbabawal na labor-only contracting gayon din ang pagbabawal sa sub-contracting upang mabawasan ang paglaganap ng kontraktwalisasyon. Ang isang kontratista ay itinuturing na “labor-only” na iligal kung ang isang employer ay walang sapat na kapital o kagamitan, walang kontrol sa mga tungkulin ng kanyang manggagawa, o kung ang katangian ng kontratista ay direktang nakaugnay sa pangunahing negosyo.  Nakasaad din sa panukalang batas ang pagbibigay ng lisenya sa mga lehitimong kontratista upang maiwasan ang pang-aabuso sa pangongontrata.

Layunin din sa panukalang batas na ituring na iligal ang pagtanggal sa empleyado na walang “due process” bukod pa sa kasalukuyan batayan na walang makatwirang dahilan (just cause) o awtorisadong dahilan (authorized cause). Nakasaad sa HB6908 na  ang isang manggagawa na napatunayang iligal na tinanggal sa trabaho ay may karapatan na muling ibalik sa kanyang dating pwesto sa trabaho at hindi dapat mawalan ng “seniority” at pribilehiyo, tulad ng mga benepisyo, “back wages”, at iba pa.

Pinahihintulutan lamang ang fixed-term employment contract sa kaso ng mga Overseas Filipino Worker (OFW), mga manggagawa sa probation, mga reliever na pansamantalang kapalit ng mga permanenteng empleyado na pansamantalang naka-leave, mga empleyado ng proyekto, at mga seasonal na manggagawa.

Pinapalakas ng panukalang batas na ito ang pag papatupad ng mga panutunan sa security of tenure. Bilang susog dito ay ang pagpapataw ng mas mabibigat na parusa sa mga employer na lumalabag sa karapatan ng kanilang manggagawa sa security of tenure.

Ang pag-apruba sa mababang kapulungan ng kongreso sa panukalang batas na ito ay isang malaking hakbang tungo sa pagsasakatuparan ng ating layunin na wakasan ang kontraktwalisasyon at mga pang-aabuso sa kondisyon ng paggawa.  Ang DIWA party-list ay masigasig na nagsusulong na maisabatas ang panukalang ito.